EN PL

Zbieramy archiwalne zdjęcia Starego Miasta w Elblągu

Fotografie ze spaceru po Starym Mieście w Elblągu? Pamiątkowe pocztówki z wycieczki? A może nagranie wideo z budowy kamienicy elbląskiej starówki? Jeśli posiadasz takie lub podobne materiały, podziel się z nami. Czekamy do 31 marca.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wspólnie z Centrum Sztuki Galerią EL rozpoczynają zbiórkę  fotografii Starego Miasta w Elblągu. Interesują nas obrazy związane z odbudową starówki, ale także zdjęcia mieszkanek i mieszkańców, turystek i turystów na tle Starego (nowego) Miasta – jednym słowem wszystko to, co dotyczy retrowersji. Wybrane materiały: fotografie, slajdy, pocztówki, wideo zeskanujemy i wykorzystamy na wystawie o elbląskich retrowersjach. 

ARCHIWUM ODBUDOWY

Dzięki wybranym i zeskanowanym materiałom, zaproszona do współpracy grupa Turnus stworzy obiekt, który pokaże odbudowę z różnych perspektyw, przez pryzmat wspomnień i osobistych historii. Nowy fotoobiekt będzie niespodzianką dla mieszkanek i mieszkańców Elbląga. Grupa kuratorsko-turystyczno-artystyczno-zabawowa Turnus, założona przez Kamilę Falęcką, Marcelinę Gorczyńską i Michalinę Sobieraj, powstała z myślą o współpracy i dobrej zabawie.

RETROWERSJE. SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ

Wystawa, której otwarcie planujemy na maj 2023 roku, opowiadać będzie o elbląskim Starym Mieście i jego powojennej historii. Pokażemy nie tylko esencje retrowersji, ale różne wizje, plany, projekty i dyskusje dotyczące odbudowy. Oprócz spojrzeń osób zajmujących się architekturą, urbanistyką i konserwacją, pokażemy historie mieszkańców i mieszkanek, osób, które żyją w odbudowanych kamienicach i które tworzą nową historię elbląskiego Starego Miasta.

CZEGO SZUKAMY? Informacje praktyczne

Szukamy fotografii, wideo, pocztówek, które zostały wykonane na elbląskiej starówce. Interesują nas zarówno powojenne ujęcia ruin, ale także te pokazujące odbudowę. Szukamy widoków budujących się kamienic i ulic oraz zdjęć mieszkańców i mieszkanek na tle starego miasta, jak pracują, odpoczywają np. w Cafe Carillon, czy spacerują. Interesują nas też ujęcia mieszkań z odbudowanych kamienic z lat 90. i przełomu wieku. 

JAK ZGŁOSIĆ ZDJĘCIA?

REGULAMIN NABORU FOTOGRAFII NA WYSTAWĘ „RETROWERSJE. SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ”

  1. Organizatorem naboru fotografii i filmów (dalej: „Nabór”) na wystawę „Retrowersje. Sobie mieszkania – miastu starówkę” (dalej: „Wystawa”) jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie (00– 366) przy ul. Foksal 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: RIK 106/2017, posiadającym numer REGON: 368945652 (dalej: „Organizator”)
  2. Organizator informuje, że współorganizatorem naboru jest Centrum Sztuki Współczesnej Galeria EL w Elblągu adres: ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, adres: ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg (dalej: „Współorganizatorzy”)
  3. Celem Naboru jest zabranie powojennych, archiwalnych fotografii i filmów wykonanych na Starym Mieście w Elblągu. Wybrane fotografie i filmy zostaną zaprezentowane na wystawie w oryginalnej formie lub w formie instalacji artystycznej oraz w będą wykorzystane [w całości lub w części]. Wybrane fotografie zostaną także wykorzystane w planowanej na 2024 rok drukowanej publikacji wydanej przez Organizatora na temat odbudowy Starego Miasta w Elblągu.
  4. Udział w naborze jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu;
  5. Nabór trwa od 8.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
  6. W celu zgłoszenia fotografii i filmów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz Google) dostępny w na stronie internetowej Organizatora lub w trakcie dyżurów, których lokalizacja i terminy dostępne są na stronie internetowej Organizatora [ www.niaiu.pl].
  7. Zgłoszone do naboru fotografie i filmy muszą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do których Zgłaszającemu przysługują majątkowe prawa autorskie , bez jakichkolwiek ograniczeń oraz nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich i odpowiada za wszelkie roszczenia jakie mogą się pojawić w związku z powyższym wobec Organizatora i Współorganizatorowi .
  8. Zgłaszający z chwilą przekazania fotografii i filmów poprzez formularz udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie na okres10 lat . Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie i obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie utworów na Wystawie; kopiowanie, powielanie, formatowanie, drukowanie [ w całości i w części] , wykorzystywanie przy wydawaniu publikacji, wyświetlanie, publikowanie w Internecie, utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  9. Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej: https://niaiu.pl/ochrona-danych-osobowych/
Skip to content