EN PL

Regulamin Zwiedzania


Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2022

z dnia 18.05.2022 r.

Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU

I. Informacje ogólne:


1. Wejście na teren oraz zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Archeologiczno – Historycznym
w Elblągu odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.


2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, atrakcji multimedialnych, wnętrz czasowo niedostępnych oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w budynkach Muzeum oraz na stronie internetowej instytucji.


3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.


4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego paragonu fiskalnego lub innego potwierdzenia uprawniającego do zwiedzania.


II. Zasady zwiedzania:


1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum, pracownika merytorycznego oraz pracowników ochrony Muzeum.


2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.


3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.


4. Plecaki, torby, walizki, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni,
z której korzystanie jest bezpłatne.


5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.


6. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.

7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione w wyznaczonych miejscach dla rowerów.


8. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej
w instytucji.


9. Na terenie ekspozycji muzealnych obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
 • palenia oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
 • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
 • dotykania obiektów muzealnych.

10. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu chronione jest przez zewnętrzną służbę ochrony działającą na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ochrony oraz pracowników Muzeum również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.


11. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Zgody Dyrektora wymaga:

 • wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Muzeum,
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej,
 • organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych,
 • prezentowanie transparentów, symboli i emblematów,
 • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu w celach komercyjnych.


13. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: muzeumel@elblag.com.pl.

III. Ochrona danych osobowych.


W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na Dziedzińcu, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu z siedzibą przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, tel.: 55 232 72 73, adres e-mail: muzeumel@muzeum.elblag.pl.

b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu: tel. 55 232 72 73, adres e-mail: IOD.muzeum@muzeum.elblag.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

d) Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

e) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu.

g) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

h) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

i) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

j) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

Skip to content