EN PL

Regulamin zajęć muzealnych

REGULAMIN ZAJĘĆ MUZEALNYCH

organizowanych przez

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć muzealnych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, z siedzibą przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg.
 2. Zajęcia muzealne prowadzone są przez kadrę muzeum oraz osoby współpracujące z instytucją na podstawie oddzielnych porozumień.

§ 2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ MUZEALNYCH

 1. Oferta edukacyjna muzeum realizowana jest w formie zajęć warsztatowych i interaktywnych, lekcji muzealnych oraz zajęć plenerowych.
 2. Oferta ma charakter sezonowy – zajęcia organizowane są w roku szkolnym oraz w okresie wakacyjnym. Informacje na temat aktualnie realizowanych zajęć wraz z zasadami uczestnictwa
  w zajęciach udostępniane są na stronie https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/.
 3. Na zajęciach obowiązują ograniczenia liczebności uczestników. Czas trwania zajęć uzależniony jest od rodzaju i specyfiki zajęć. Informacje w tym zakresie publikowane są na stronie https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/.
 4. Zajęcia prowadzone w roku szkolnym odbywają się wyłącznie po uprzedniej rezerwacji. Zajęcia warsztatowe w okresie wakacyjnym mają charakter otwarty, nie wymagają rezerwacji, obowiązuje kolejność przybycia.  Inne zajęcia prowadzone w okresie wakacyjnym mogą wymagać uprzedniej rezerwacji. Informacje w tym zakresie publikowane są na stronie https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/.
 5. Istnieje możliwość organizacji dodatkowych zajęć muzealnych, innych niż wyszczególnione w ust. 1. Oferta dodatkowych zajęć jest udostępniana na stronie https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/, wraz z zasadami uczestnictwa i informacjami o ograniczeniach liczby uczestników.
 6. Zajęcia muzealne odbywają się na terenie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu –
  w sali edukacyjnej, w pomieszczeniach ekspozycyjnych, w pomieszczeniu służącym prezentacjom wirtualnej rzeczywistości oraz na terenie dziedzińca i repliki chaty z Truso. Zajęcia plenerowe mogą także być prowadzone na terenie elbląskiego Starego Miasta.
 7. Muzeum nie zapewnia miejsca postojowego. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z ogólnodostępnego parkingu bezpłatnego zlokalizowanego przy ul. Służebnej lub z płatnych miejsc postojowych przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta.

§ 3

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW LEKCJI

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.
 2. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – rodzica, opiekuna, nauczyciela. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu
  w Muzeum i są zobowiązani do aktywnej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia, zwłaszcza
  w zakresie utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć.
 3. Przed wizytą w Muzeum należy przypomnieć uczestnikom zasady zachowania się w instytucjach kultury oraz zapoznać uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników zajęć prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.
 5. W przypadku zniszczenia sprzętu edukacyjnego i innych sprzętów muzealnych przez uczestnika lekcji, Muzeum w uzasadnionych przypadkach ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od opiekuna grupy.
 6. W przypadku spóźnienia się grupy lekcja nie będzie przedłużana.
 7. Uczestnicy zajęć muzealnych są zobowiązani do uiszczenia odpłatności za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem. Wysokość opłat za udział w poszczególnych zajęciach wskazana jest
  w harmonogramie zajęć udostępnionym na stronie https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/. Opłaty można dokonać gotówką lub kartą w kasie Muzeum zlokalizowanej w budynku zw. Gimnazjum, albo przelewem na rachunek bankowy nr 16 8313 0009 5200 0153 2000 0010
  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym o/Elbląg.
 8.  W przypadku płatności przelewem zaksięgowanie przelewu u odbiorcy musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed terminem lekcji. Zgłoszenie potrzeby otrzymania faktury musi nastąpić przed dokonaniem płatności.

§ 4

OCHRONA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW LEKCJI

 1. Pomieszczenia muzeum oraz teren dziedzińca są monitorowane za pomocą kamer.
 2. Lekcje mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub części. Udział w lekcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisy lekcji (w tym wizerunku uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału na stronach internetowych Muzeum, związanych z działalnością edukacyjną. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Muzeum z tego tytułu.
 3. Muzeum ma prawo do wykorzystania wizerunków uczestników lekcji na zasadach określonych
  w art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.).

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LEKCJI

 1. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Muzeum danych osobowych uczestników lekcji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:
 3. Administratorem danych osobowych uczestników lekcji jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg.
 4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: IOD.muzeum@muzeum.elbląg.pl.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia nagrań, zdjęć, filmów lub innego rodzaju zapisu lekcji muzealnych na stronach internetowych Muzeum, związanych
  z działalnością edukacyjną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu zapewnienia ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia Muzeum – obiekt monitorowany, tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit. C RODO;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania;
 8. Uczestnik lekcji/prawny opiekun uczestnika lekcji ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 9. Uczestnik lekcji/prawny opiekun uczestnika lekcji  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego RODO;

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne w celu realizacji zajęć muzealnych.

Skip to content