EN PL

Deklaracja dostępności MAH

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.elblag.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2004-07-01. Data publikacji nowej odsłony strony internetowej: 9 kwietnia 2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

brak opisów części linków i mediów
brak audiodeskrypcji i transkrypcji multimediów
przy powiększeniu do 200% w menu głównym zanika focus

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Mazurowski, p.mazurowski@muzeum.elblag.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552327273. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Wejścia do budynku Gimnazjum i Podzamcza są wyposażone w windy dla wózków. Część Skrzydła Południowego nie jest dostępna dla osób samodzielnie poruszających się na wózkach.
W budynku Gimnazjum i podzamcza ciągi komunikacyjne pozwalają na poruszanie się na wózkach. W budynku Gimnazjum działa schodołaz, w budynku Podzamcza – winda przystosowana do wózków.
Muzeum nie posiada przystosowań dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi i słuchowymi.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są na wewnętrznym dziedzińcu muzeum
Możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
theMuseum – Elbląska Starówka przed 1945 rokiem w wirtualnej rzeczywistości: Wersja na Android lub Wersja na iOS. Aplikacja nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej, ponieważ powstała przed datą jej wprowadzenia.

Skip to content