EN PL

Zapytanie ofertowe znak: MAH.251.2.2019 na usługi audytu projektu – ZMIANA OGŁOSZENIA

Z dniem 22.11.2019 r. wprowadzono zmiany w postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na Usługi audytu projektu “Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, opublikowanym dnia 19.11.2019 r. w Bazie Konkurencyjności, pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/25734

Zmiany wniesione do ogłoszenia dotyczą:
1. Wiedza i doświadczenie, tj.
– usunięcie warunku przeprowadzenia co najmniej 10 kontroli prawidłowości zamówień publicznych lub udzielenia co najmniej 10 porad prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, między innymi wydawania opinii prawnych, reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
– usunięcie dokumentów poświadczających wykonanie czynności lub usług wymienionych powyżej w pkt 1 z wykazu dokumentów, na podstawie których Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Termin składania ofert:
zmiana na: 29.11.2019r., godz. 12.00
4. Zmiana załącznika:
– Zapytanie ofertowe Audyt – formularz.doc

Ogłoszenie, formularz zapytania ofertowego i wszelkie niezbędne dokumenty są opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/25734

Zrealizowano w ramach projektu ”Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content