EN PL

Ogłoszenie – Usługa Rewidenta

Dyrekcja Muzeum Archeologiczno- Historycznego, zwanej dalej „MAH”, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego  MAH oraz przygotowanie pisemnej opinii wraz z raportem z tego badania, za rok obrotowy 2019, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016r. poz. 1047).

Oczekiwany termin złożenia Opinii i Raportu z badania za rok obrotowy 2019:

 

do dnia 30 marca 2020 r.

 

W ramach przeprowadzenia badania muzeum oczekuje od Wykonawcy:

  1. dostarczenia pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego w języku polskim;
  2. dostarczenia pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego w języku polskim;
  3. dostarczenia wersji elektronicznej ww. dokumentów w formacie .doc oraz .pdf;
  4. w przypadku wystąpienia uwag i spostrzeżeń wynikłych w trakcie badania w tym porad i zaleceń w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania wstępnego i ostatecznego najważniejszych wniosków z badania – przekazanie ich w formie Listu do dyrekcji MAH.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zawierać:

formularz ofertowy wraz z załącznikami, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część ogłoszenia;

  1. Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia;
  2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane;
  3. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone;
  4. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Muzeum:

 

Dyrektor MAH


z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godz. 15.00 dnia 18 marca 2020 r.
Oferta na badanie sprawozdania finansowego MAH w Elblągu za rok obrotowy 2019”.

 

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie we wskazanym wyżej terminie.

W sprawie informacji dotyczących złożenia oferty prosimy kontaktować się z Sekretariatem Muzeum

 

PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content