EN PL

Nabór kandydatów do wykonania dzieła pt: “Zebranie i opracowanie merytoryczne motywów kulturowych z zakresu archeologii, historii i kultury materialnej byłych ziem pruskich na potrzeby katalogu wzornictwa Prusów.”

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ogłasza nabór kandydatów do wykonania dzieła pn.: Zebranie i opracowanie merytoryczne motywów kulturowych z zakresu archeologii, historii i kultury materialnej byłych ziem pruskich na potrzeby katalogu wzornictwa Prusów, w ramach projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elbląg
 

OKREŚLENIE FORMY UMOWY:
umowa o dzieło


INFORMACJE NA TEMAT DZIEŁA:

Dzieło obejmuje zebranie i opracowanie merytoryczne motywów kulturowych z zakresu archeologii, historii i kultury materialnej zachodnich Bałtów, charakterystycznych dla obszaru Wysoczyzny Elbląskiej, Wybrzeża Staropruskiego i Sambii, na potrzeby publikacji katalogu wzornictwa Prusów. Materiały powinny zostać przygotowane na podstawie kwerend muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych dotyczących motywów kulturowych opartych na zabytkach kultury archeologicznej, historycznej i materialnej.

Opracowanie motywów powinno obejmować: pochodzenie, opisy ich struktury ilustrowane rysunkami/grafikami motywów oraz opisy ich znaczenia symbolicznego.  Efektem końcowym powinna być propozycja ich zastosowania w zakresie rozpoznawalnych kulturowo symboli/znaków dziedzictwa kulturowego Prusów.

Zebrane i opracowane materiały docelowo znaleźć się mają w katalogu, który będzie prezentować wybór form, motywów i elementów dekoracyjnych charakterystycznych dla kultur pradziejowych i historycznych południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku.

Zakres objętościowy pracy:

Praca powinna obejmować łącznie minimum 100 stron, tj. ok. 4 arkusze wydawnicze.

Szczegółowych informacji na temat dzieła i konsultacji dot. zawartości merytorycznej opracowania udziela dr Marek F. Jagodziński – tel. 55 232 72 73 (w. 45).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
do dnia 20.04.2020 r.
 

WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z archeologią lub historią sztuki,
  • mile widziany dorobek w postaci publikacji z ww. dziedzin.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty, przed zawarciem umowy, kandydat jest zobowiązany dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) oraz udowodnić deklarowany dorobek naukowy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys zawodowy (CV).

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: muzeumel@elblag.com.pl albo złożyć osobiście lub przesłać pocztą, na adres:

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

z dopiskiem „Oferta na zebranie i opracowanie motywów kulturowych”

w terminie do 21.02.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonym naborze nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami będą przechowywane przez okres trwałości projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, zgodnie z wytycznymi Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg (dalej jako „Administrator”);
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: IOD.muzeum@muzeum.elblag.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
  7. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Zrealizowano w ramach projektu ” Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content