EN PL

Nabór kandydatów do wykonania dzieła pn.: Opracowanie studium historyczno-archeologicznego na potrzeby wykonania wizualizacji 3D prezentującej rodzaje budownictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu Bałtów i Słowian

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ogłasza nabór kandydatów do wykonania dzieła pn.: Opracowanie studium historyczno-archeologicznego na potrzeby wykonania wizualizacji 3D prezentującej rodzaje budownictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu Bałtów i Słowian, w ramach projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elbląg
 

OKREŚLENIE FORMY UMOWY:
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich


INFORMACJE NA TEMAT DZIEŁA:

Dzieło polega na opracowaniu studium historyczno-archeologicznego na potrzeby wykonania wizualizacji 3D prezentującej rodzaje budownictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu Bałtów
i Słowian, w ramach projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Realizacja dzieła obejmuje:

 1. Opracowanie materiału tekstowego prezentującego rodzaje budownictwa wczesnośrednio-wiecznego na obszarze pogranicza Bałtów i Słowian. Opracowanie powinno opierać się na wynikach przeprowadzonych interdyscyplinarnych badań archeologicznych.

Materiał tekstowy powinien zawierać typologię budowli wczesnośredniowiecznych występujących na pograniczu Bałtów i Słowian, opis poszczególnych rodzajów zabudowań wraz ze wskazaniem technologii wznoszenia budynków, ich przeznaczenia, miejsc i częstotliwości występowania.

Objętość materiału tekstowego powinna wynosić do 2 arkuszy wydawniczych.

Materiał tekstowy powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej (edytowalnej) oraz w wersji papierowej.

 1. Opracowanie dokumentacji graficznej opartej na wynikach przeprowadzonych interdyscyplinarnych badań archeologicznych, obrazującej główne typy budowli występujących we wczesnym średniowieczu na pograniczu Bałtów i Słowian. Dokumentacja powinna składać się z dokumentacji rysunkowej wykonanej w skali 1: 50 lub 1: 100 w zależności od wielkości obiektu. Każdy obiekt powinien być przedstawiony w co najmniej trzech rzutach (plan i profile). Ostateczny dobór rodzajów budowli do wykonania zestawu grafik powinien zostać zatwierdzony przez pracownika Muzeum). Dokumentacja graficzna powinna zostać dostarczona w formie wydruków i otwartych (umożliwiających późniejszą edycję) plików źródłowych w formacie TIF lub JPG.

Dzieło (materiał tekstowy oraz dokumentacja graficzna) posłuży następnie jako podstawa wykonania wizualizacji 3D prezentującej główne typy budowli występujących we wczesnym średniowieczu na pograniczu Bałtów i Słowian.

Dzieło powinno zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej).

Szczegółowych informacji na temat dzieła i konsultacji dot. zawartości merytorycznej opracowania udziela dr Marek F. Jagodziński – tel. 55 232 72 73 (w. 45).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
do dnia 30.05.2020 r.
 

WYMAGANIA:

 • doświadczenie zawodowe lub wykształcenie związane z archeologią, historią, architekturą lub grafiką komputerową,
 • mile widziany dorobek z ww. dziedzin w postaci publikacji (archeologia, historia) lub prac (architektura, grafika komputerowa).


WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys zawodowy (CV).

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: muzeumel@elblag.com.pl albo złożyć osobiście lub przesłać pocztą, na adres:

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

z dopiskiem „Oferta na opracowanie studium historyczno-archeologicznego”

w terminie do 20.03.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert.
Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonym naborze nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami będą przechowywane przez okres trwałości projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg (dalej jako „Administrator”);
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: IOD.muzeum@muzeum.elblag.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 7. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. adzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 5. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Zrealizowano w ramach projektu „Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Skip to content