EN PL

Nabór kandydatów do wykonania dzieła pn.: opracowanie merytoryczne materiałów do aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po miejscach związanych z dziedzictwem archeologicznym, historycznym i kulturowym

Nabór kandydatów do wykonania dzieła pn.: opracowanie merytoryczne materiałów do aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po miejscach związanych z dziedzictwem archeologicznym, historycznym i kulturowym w ramach projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

ogłasza nabór kandydatów do wykonania dzieła pn.:

opracowanie merytoryczne materiałów do aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po miejscach związanych z dziedzictwem archeologicznym, historycznym i kulturowym
w ramach projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elbląg
 

OKREŚLENIE FORMY UMOWY:
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich


INFORMACJE NA TEMAT DZIEŁA:

Dzieło obejmuje opracowanie merytoryczne materiałów do aplikacji mobilnej – przewodnika turystycznego po miejscach związanych z dziedzictwem archeologicznym, historycznym i kulturowym, w tym:

 1. Opracowanie sieci miejsc związanych z dziedzictwem historycznym, archeologicznym i kulturowym, w tym:
 1. Wskazanie 20 obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym pogranicza Bałtów i Słowian we wczesnym średniowieczu, w tym szlaków handlowych, miejsc wymiany, pozostałości grodów, osad, cmentarzysk oraz miejsc kultu. Wytypowane obiekty powinny znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od Elbląga i jednocześnie na terenach powiatu elbląskiego oraz powiatów przyległych. Ostateczny dobór stanowisk powinien zostać uzgodniony z pracownikiem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Lokalizacje powinny mieć możliwość połączenia w jedną trasę turystyczną (samochodową, pieszą lub rowerową).
 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów, w tym weryfikacja dostępności miejsca (sprawdzenie rodzaju drogi prowadzącej do stanowiska, możliwości dojazdu samochodem itp.).
 3. Opracowanie dokumentacji fotograficznej/rysunkowej 20 wytypowanych obiektów. Dokumentacja każdego ze stanowisk powinna obejmować aktualne zdjęcia miejsc (min. 3), oraz  (jeżeli są dostępne) historyczne mapy, a także oznaczenie lokalizacji miejsca na aktualnej mapie wraz z podaniem współrzędnych geograficznych.
 4. Opracowanie merytoryczne 20 obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym pogranicza Bałtów i Słowian we wczesnym średniowieczu, w tym szlaków handlowych, miejsc wymiany, pozostałości grodów (grodzisk), osad, cmentarzysk oraz miejsc kultu. Opracowanie zbiorcze powinno zawierać opis koncepcji funkcjonowania proponowanego szlaku turystycznego, zbiorczą mapę obiektów wraz z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz istniejącymi trasami rowerowymi i pieszymi. Opracowanie szczegółowe dla każdego z obiektów powinno zawierać informacje o historycznym znaczeniu tych miejsc, w szczególności: określenie rodzaju stanowiska, nazwę lokalną (jeśli istnieje/istniała), opis położenia z uwzględnieniem lokalizacji geomorfologicznej oraz historycznych map, charakter prowadzonych badań, syntetyczny opis wyników badań ilustrowany planami i rysunkami odkrytych reliktów oraz rysunkami i zdjęciami odkrytych artefaktów, chronologię, klasyfikację kulturową lub etniczną, informacje o miejscu przechowywania zabytków oraz źródło informacji, w tym bibliografię. Należy też uwzględnić wszelkiego rodzaju informacje, przekazy, legendy związane z wytypowanymi obiektami, które definiują ich postrzeganie we współczesnej przestrzeni kulturowej społeczności lokalnych.

Opracowania szczegółowe powinny zostać przygotowane w wersji rozszerzonej oraz skróconej, jako wersja do umieszczenia w aplikacji mobilnej.

Objętość opracowania zbiorczego powinna wynieść do 5 stron tekstu + mapy.

Objętość opracowań szczegółowych dla jednego obiektu w wersji rozszerzonej powinna wynieść do 5 stron A4; w wersji skróconej: do 1 strony A4.

 1. Opracowanie sieci miejsc obsługi turystycznej, w tym:
 1. Dobór 20 punktów sieci usług turystycznych, znajdujących się w pobliżu opisanych powyżej miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym pogranicza Bałtów i Słowian we wczesnym średniowieczu. Miejsca obsługi turystycznej (MOT) powinny być powiązane w pary z poszczególnymi miejscami związanymi z dziedzictwem kulturowym i znajdować się nie dalej niż 15 km od siebie. Jeżeli w odległości 15 km nie ma żadnego miejsca obsługi turystycznej, należy wyznaczyć możliwie najbliższe. Przez miejsca obsługi turystycznej rozumie się np. zaplecze noclegowe, punkty informacji turystycznej, restauracje, sklepy z pamiątkami, wypożyczalnie sprzętu wodnego/rowerowego i inne. Ostateczny dobór miejsc powinien zostać uzgodniony z pracownikiem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Lokalizacje powinny mieć możliwość połączenia w jedną trasę turystyczną (samochodową, pieszą lub rowerową).
 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej ww. miejsc, w tym weryfikacja dostępności miejsca. W zakres usługi będą wchodzić też wstępne uzgodnienia z właścicielami miejsc dot. wykorzystania tych lokalizacji na potrzeby informacji turystycznej, aplikacji mobilnej oraz oznakowania.
 3. Opracowanie dokumentacji fotograficznej 20 wytypowanych MOT – aktualne zdjęcia miejsc (min. 3) oraz oznaczenie lokalizacji miejsca na aktualnej mapie wraz z podaniem współrzędnych geograficznych.
 4. Opracowanie merytoryczne opisów 20 punktów MOT (zaplecze noclegowe, punkty informacji turystycznej, restauracje, sklepy z pamiątkami, wypożyczalnie sprzętu wodnego/rowerowego i inne). Opracowanie powinno obejmować informacje o ofercie kierowanej do turystów oraz wskazówki dotyczące dojazdu.

Objętość opisu dla jednego punktu MOT w powinna wynieść do 1 strony A4.

Dzieło powinno zostać dostarczone do Zamawiającego w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.

Szczegółowych informacji na temat dzieła i konsultacji dot. zawartości merytorycznej opracowania udziela dr Marek F. Jagodziński – tel. 55 232 72 73 (w. 45).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
do dnia 30.05.2020 r.
 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z archeologią lub antropologią kultury,
 • mile widziany dorobek w postaci publikacji z ww. dziedzin.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty, przed zawarciem umowy, kandydat jest zobowiązany dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) oraz udowodnić deklarowany dorobek naukowy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys zawodowy (CV).

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: muzeumel@elblag.com.pl albo złożyć osobiście lub przesłać pocztą, na adres:

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

z dopiskiem „Oferta na zebranie i opracowanie lokalizacji na potrzeby aplikacji mobilnej”

w terminie do 28.02.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert.
Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonym naborze nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami będą przechowywane przez okres trwałości projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg (dalej jako „Administrator”);
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: IOD.muzeum@muzeum.elblag.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 7. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Zrealizowano w ramach projektu „Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content