EN PL

Nabór kandydatów do pracy podczas wykopalisk archeologicznych w Janowie (gm. Elbląg).

Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ogłasza nabór kandydatów do pracy podczas wykopalisk archeologicznych w Janowie (gm. Elbląg), w ramach projektu „Baltic Odyssey – Creation of common historical and cultural area”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elbląg

OKREŚLENIE FORMY UMOWY:

Umowa-zlecenie

ZAKRES PRACY:

Uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych w Janowie (gm. Elbląg) obejmować będzie zwłaszcza:

-prace wstępne, związane z organizacją zaplecza polowego, a także przygotowaniem terenu do eksploracji i wytyczeniem wykopów;

-fizyczną eksplorację terenu za pomocą łopat, szpadli, szpachelek;

-inwentaryzowanie pozyskanych zabytków wydzielonych;

-opisywanie artefaktów;

-wstępne oczyszczenie i zabezpieczenie pozyskanych zabytków;

-przygotowywanie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej;

-prowadzenie pomiarów za pomocą niwelatora;

-zabezpieczenie wykopów po każdym dniu badań;

-prace porządkowe w bazie;

-prace końcowe związane z zamknięciem i zasypaniem wykopów oraz zamknięciem bazy;

-prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Szczegółowych informacji na temat pracy i konsultacji dot. jej charakteru udziela Jakub Jagodziński – j.jagodzinski@muzeum.elblag.pl

TERMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY:

1 września – 2 października 2020 r. Praca w wymiarze pełnoetatowym (8 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty), 28 dni roboczych. Szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia przedstawione zostaną na dalszych etapach rekrutacji.

WYMAGANIA:

-Sprawność fizyczna i gotowość do pracy w trudnych warunkach terenowych;

-Status studenta lub absolwenta archeologii;

-Znajomość specyfiki badań archeologicznych oraz podstawowa wiedza z zakresu sporządzania dokumentacji archeologicznej i miernictwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys zawodowy (CV),

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: muzeumel@elblag.com.pl albo złożyć osobiście lub przesłać pocztą, na adres: Muzeum Archeologiczno –Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Praca na wykopaliskach archeologicznych” w terminie do 14.08.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu CV).

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonym naborze nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami będą przechowywane przez okres trwałości projektu „Baltic Odyssey -Creation of common historical and cultural area”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg (dalej jako „Administrator”);

2)Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: IOD.muzeum@muzeum.elblag.pl;

 3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO;

4)Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych;

6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

7)Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.


PLIKI DO POBRANIA:

Skip to content