SKLEP

EN PL

Regulamin sklep

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ELBLAGU

(SKLEPU MAH)

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (Sklep MAH) prowadzony jest przez: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, NIP: 5781043810, REGON: 170173912, z siedzibą przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg. Muzeum prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Elbląg pod numerem 2.

Użytkownik może kontaktować się z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu:

 • drogą pisemną – na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklepik@muzeum.elblag.pl;
 • telefonicznie pod numerem (+48) 55 232 72 73.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferowania przez Sklep MAH produktów, w tym wydawnictw, druków, pamiątek, akcesoriów, zabawek.
 2. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć:
 • Sklep MAH – oznacza podmiot wskazany w § 1, ust.1. Regulaminu, prowadzący serwis internetowy (podstrona internetowa strony https://muzeum.elblag.pl/), za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość oraz składać zamówienia na Produkty;
 • Dni robocze – oznacza dni od wtorku do piątku (ze względu na specyfikę pracy Muzeum), z wyłączeniem dni wolnych od pracy, określonych właściwymi przepisami;
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą ze Sklepu MAH (w szczególności w celu dokonania zakupu Produktów);
 • Konsument – oznacza Użytkownika zawierającego z Muzeum Archeologiczno-Historycznym
  w Elblągu Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika;
 • Konto – oznacza zestaw danych Użytkownika, chroniony hasłem i loginem, zawierający oprócz danych osobowych Użytkownika podawanych w procedurze rejestracji, informacje o jego zamówieniach. Przy czym założenie Konta nie jest niezbędne do dokonywania zakupów
  w Sklepie MAH; możliwe jest dokonanie zakupu bez rejestracji, pod warunkiem podania wymaganych informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia;
 • Produkty – oznacza zestaw produktów stanowiących ofertę Sklepu MAH, w tym wydawnictw, druków, pamiątek, akcesoriów, zabawek. Wszystkie Produkty autorskie są chronione zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami);
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 • Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Muzeum Archeologiczno-Historycznym
  w Elblągu a Użytkownikiem będącą umową sprzedaży Produktów, na podstawie której Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przenosi na Klienta własność zakupionego Produktu za zapłatą ceny;
 • Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy obejmującej nabycie Produktu.

§ 2 

Ogólne zasady zawierania Umów

 1. Umowy są zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu MAH.
 2. Produkty dostarczane są drogą listowną na adres wskazany przez Klienta lub na adres punktu odbioru wskazany przez Klienta lub za odbiorem osobistym pod adresem wskazanym w § 1, ust.1. Regulaminu.
 3. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie MAH, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu jego warunków.
 4. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oferuje Produkty wskazane w ofercie Sklepu MAH. Informacje zawarte na stronach i podstronach internetowych strony https://muzeum.elblag.pl/ oraz na innych stronach dotyczących Produktów i Treści cyfrowych nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

§ 3 

Warunki korzystania ze Sklepu MAH

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu MAH są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkowników czynności i dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Sklepu MAH. Oprogramowanie to jest chronione prawem, co oznacza w szczególności brak uprawnienia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek ingerencji w to oprogramowanie.
 4. Zasady ochrony danych i informacji Użytkownika określa Polityka Prywatności dostępna na podstronach Sklepu MAH.

§ 4

Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie w Sklepie MAH składa się drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie MAH. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy i związane jest z koniecznością dokonania zapłaty za zamówione Produkty oraz ich wysyłkę, zgodnie z wybranym sposobem dostawy. Dla realizacji Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Użytkownika. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację Zamówienia oraz dostarczenie zamówionych Produktów. Za przypadki błędnego podania danych przez Użytkownika Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem § 4, ust.3., Zamówienia są realizowane w terminie maksymalnym 5 dni roboczych od dnia:
 • złożenia Zamówienia oraz zaksięgowania na rachunku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu należnej ceny za zamówione Produkty – w przypadku płatności za Zamówienie przelewem,

LUB:

 • złożenia Zamówienia – w przypadku wyboru innych niż ww. form płatności,

Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym jest zastrzeżony na korzyść Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, przy czym Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu dokłada staranności, aby Zamówienia złożone i opłacone do godziny 15:00 każdego dnia roboczego, były wykonywane w następnym dniu roboczym.

 1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 2. Zamówienia można składać w Sklepie MAH 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ze względu na specyfikę pracy Muzeum, zamówienia składane w soboty, niedziele, poniedziałki i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta użytkownika, przy czym założenie Konta nie jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie MAH; możliwe jest dokonanie zakupu bez rejestracji, pod warunkiem podania wymaganych informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
 4. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia
  o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z treścią niniejszego Regulaminu. Od momentu przesłania tej informacji Klient jest związany złożonym Zamówieniem. Umowa jest zawierana z chwilą przekazania Zamówienia do realizacji (poprzez dokonanie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu stosownej adnotacji na Koncie lub przesłanie informacji o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail – w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji).
 5. Za zamówione Produkty można zapłacić według wyboru Klienta: przelewem tradycyjnym, za pobraniem lub gotówką (w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego). Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma informację o danych rachunku bankowego i wysokości kwoty należności (suma ceny zamówionych Produktów i kosztów wybranej formy dostawy). Dane konta do przelewu bankowego: Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Numer konta: 16 8313 0009 5200 0153 2000 0010

UWAGA: W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego jako formy płatności, wysyłka jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Muzeum.

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego i braku dokonania płatności
  w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jest upoważnione do odstąpienia od Umowy w drodze anulowania Zamówienia.
 2. Sklep MAH oferuje następujące formy dostawy Produktów:
 • Dostawa pod wskazany adres – przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską pod adres wskazany przy składaniu zamówienia. Koszty wysyłki są naliczane przy składaniu zamówienia zgodnie z cennikiem podanym na stronie https://www.envelo.pl/paczka-pocztowa/
 • Dostawa do punktu odbioru – przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską do punktu odbioru wskazanego przy składaniu zamówienia. Najbliższy punkt odbioru można sprawdzić na stronie: https://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/ (zakładka ZNAJDŹ PUNKT). Koszty wysyłki są naliczane przy składaniu zamówienia zgodnie z cennikiem podanym na stronie https://www.envelo.pl/paczka-pocztowa/
 • Odbiór osobisty – zakupiony Produkt można odebrać w kasie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, w godzinach otwarcia instytucji wyszczególnionych na stronie https://muzeum.elblag.pl/. W przypadku wyboru tej opcji opłaty za dostawę nie są naliczane.
 1. Ceny podane w Sklepie MAH są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania zamówienia. W przypadku wyboru opcji dostawy pod wskazany adres lub do punktu odbioru Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu do ceny Produktu dolicza zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem podanym na stronie https://www.envelo.pl/paczka-pocztowa/. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego opłaty za dostawę nie są naliczane.
 2. Wysyłki zagraniczne są realizowane wyłącznie po skontaktowaniu się z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu przed dokonaniem zakupu na adres e-mail: sklepik@muzeum.elblag.pl oraz indywidualnym naliczeniu kosztów przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.
 3. W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych Produktów objętych Zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wycofanie się ze złożonej oferty poprzez anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektroniczną niezwłocznie powiadamia Sklep MAH.
 4. Każdy zakup w Sklepie MAH dokumentowany jest wystawionym przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu paragonem lub fakturą VAT – zgodnie z dyspozycją Klienta. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych.
 5. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

§ 5

Odstąpienie od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami.
 2. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczające jest wysłanie, przed upływem terminów wskazanych poniżej, pisemnego oświadczenia o dostąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Produktów rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy zanim Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przyjęło Zamówienie do realizacji, Zamówienie przestaje wiązać.
 5. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu
  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Konsument odsyła zakupiony towar na koszt własny na adres wskazany w § 1, ust.1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że Konsument ma obowiązek poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (w szczególności koszty przesyłki pocztowej lub kurierskiej). Zwroty wysłane przesyłkami pobraniowymi nie zostaną przyjęte. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 6 

Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane pisemnie lub na elektronicznie, na adresy wskazane w § 1, ust.1. Regulaminu. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu odeśle na adres e-mail Klienta informację
  o zaewidencjonowaniu zgłoszenia reklamacji. Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym Produktem. Paczkę należy odesłać na adres wskazany w § 1, ust.1.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
 • nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta;
 • przedmiot reklamacji;
 • w przypadku domagania się obniżenia ceny lub odszkodowania, udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
 • kopię protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia Produktu powstałych w trakcie ich transportu;
 • podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

Brak powyższych danych może utrudniać, a nawet uniemożliwiać rozpoznanie reklamacji w terminie.

 1. Jeżeli zakupiony Produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Klient. Zgłoszona wada towaru jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu MAH pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta. W przypadku uzasadnionym (uznanie reklamacji) Sklep MAH pokryje koszty wysyłki poniesione wcześniej przez Klienta. W przypadkach nieuzasadnionych (odrzucenie reklamacji, gdy wada powstała z winy Klienta) koszty pozostają po stronie Klienta.
 2. Reklamacja rozpoznawana jest przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep MAH informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać odesłany do Sklepu MAH wraz z oryginalnym opakowaniem.

§ 7 

Pozasądowe formy rozpoznawania sporów

 1. Poza tradycyjnymi formami rozwiązywania sporów Konsument może również skorzystać
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych:

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między nim a Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu:

 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
 • zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu pomiędzy nim a Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument może również skorzystać z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowanej przez Komisję Europejską, dostępnej na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
  w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażało zgodę bądź jej odmawiało, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 8

Zmiany Regulaminu

 1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jest uprawnione do dokonania zmian
  w Regulaminie z uwagi na ważne przyczyny, takie jak:
 • Zmiana przepisów prawa regulujących kwestie, o których mowa w Regulaminie,
  w szczególności zmiana przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Zmiana sposobu sprzedaży Produktów, polityki zwrotów Produktów;
 • Zmiana sposobu świadczenia usług;
 • Zmiana zakresu oferty Sklepu MAH oraz zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu dotychczasowych towarów, funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Sklepu MAH.

§ 9 

Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin w aktualnie obowiązującej formie jest dostępny dla każdego Klienta nieodpłatnie i bez konieczności rejestrowania się w Sklepie MAH, na odpowiednich podstronach Sklepu MAH.
 3. Zamówienia będą realizowane wedle postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
Skip to content