SKLEP

EN PL

Polityka prywatności sklep

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNEGO W ELBLAGU

(SKLEPU MAH)

§ 1 

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne
  w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, NIP: 578 10 43 810, REGON: 170173912.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
  tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje

 1. Sklep MAH – serwis internetowy (podstrona internetowa strony https://muzeum.elblag.pl/), za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość oraz składać zamówienia na produkty.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, NIP: 578 10 43 810, REGON: 170173912.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§ 3

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu MAH
  w następujących celach:
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj:
 • złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie MAH, 
 • realizacji przysługujących osobie praw związanych z wykonaniem zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.
 • rejestracji i założenia konta w Sklepie MAH, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  w celu korzystania z zakupionych produktów cyfrowych, w tym plików do pobrania lub na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, jeśli założenie konta w Sklepie nie jest częścią realizacji zamówienia,
 1. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 2. udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkowników zadane za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu MAH i, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, jeśli jest to niezbędne przed realizacją umowy i odbywa się na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 1. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. 
 2. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia
  i kontaktu.

§ 4

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,
  tj. poprzez:
 1. wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie MAH,
 2. rejestrację konta w Sklepie MAH,
 3. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
 4. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§ 5 

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
 2. złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 1. złożenia zamówienia w Sklepie MAH: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
 2. rejestracji konta w Sklepie MAH: imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, hasło, login,
 3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
 4. przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

§ 6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 
 1. przez okres trwania zawartej umowy,
 2. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi,
  w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 3. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie,
 4. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§ 7 

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie: 
 1. hostingu strony www, 
 2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w celu wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
 3. prowadzenia obsługi księgowej,
 4. prowadzenia usług wysyłkowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

§ 8 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
 3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące za sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 9. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej muzeumel@elblag.com.pl.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie
  w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
Skip to content