BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym MAH.251.3.2017 Nadzór autorski

dodano 17 marca 2017
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza wszczęcie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II".

Ogłoszenie o tym postępowaniu zostało umieszczone na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wszelkie informacje potrzebne Wykonawcom znajdują się w pliku dołączonym poniżej, w formacie .rar.

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.


PLIKI DO POBRANIA: