Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna

Witamy

Ogłoszenie na usługę rewidenta

napisano: 2020-03-10

Dyrekcja Muzeum Archeologiczno- Historycznego, zwanej dalej „MAH", zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego.

czytaj więcej

MAH.251.1.2020 - Bilboardy 2

napisano: 2020-01-29

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu po przeprowadzaniu postępowania w trybie Rozeznania Rynku MAH.251.1.2020, na realizacje zadania: Opracowanie projektu graficznego, druk i montaż bilbordów reklamowych w ramach projektu Museums over the borders - Stage II, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, dokonało wyboru Wykonawcy.
Szczegóły w załączonym pliku.

czytaj więcej

Harmonogram zamówień MAH w Elblągu na 2020

napisano: 2020-01-17

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Ustawy pzp (Dz. U. 2019, poz. 1843) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że w roku 2020 nie planuje realizować zamówień lub umów ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W załączeniu plik pdf.

czytaj więcej

Nabór kandydatów na stanowisko - Główny Księgowy

napisano: 2020-01-14

Dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu

ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko:  Głównego Księgowego  
1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

 Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg
2. OKREŚLENIE STANOWISKA:
Główny Księgowy
3. WARUNKI ZATRUDNIENIA: 1 etat
4. PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: od lutego 2020 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w terminie:
do 28.01.2020 r. do godz. 12.00.

na adres:
Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy"

W załączonym pliku .pdf znajdują się szczegóły dotyczące oferty.

czytaj więcej

Harmonogram zamówień publicznych na rok 2019 w MAH w Elblągu

napisano: 2019-02-04

Zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu publikuje (plik pdf w załączeniu) Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

czytaj więcej

Postępowanie MAH.251.1.2018 - Ochrona, wybór najkorzystniejszej oferty.

napisano: 2018-03-13

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.1.2018 na :

  Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP),
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w załączonym dokumencie .pdf.

czytaj więcej

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu MAH.251.1.2018 - Ochrona

napisano: 2018-02-20

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu publikuje protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły  w przetargu nieograniczonym MAH.251.1.2018 na: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Szczegóły w załączonym pliku .pdf.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony MAH.251.1.2018 - Ochrona odpowiedzi 2

napisano: 2018-02-15

Odpowiedzi na pytania, które napłynęły do postępowania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

  Pyt. 4
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił zatrudnienie pracowników kwalifikowanych na podstawie umowy o pracę. Mając na uwadze, iż we wzorze formularza oferty brakuje odpowiedniego postanowienia odnoszącego się do tego kryterium, czy Wykonawca może samodzielnie złożyć takie oświadczenie na formularzu?  

Odp. 4
Zamawiający w Załączniku nr 1 - Formularz Oferty poprawił ten oczywisty błąd poprzez dodania odpowiedniego punktu - nr 4.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca na osobnym formularzu może samodzielnie złożyć takie oświadczenie.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony MAH.251.1.2018 - Ochrona, odpowiedzi na pytania

napisano: 2018-02-13

Odpowiedzi na pytania, które napłynęły do postępowania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

  Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie przez wykonawcę w zakresie dysponowania grupą interwencyjną z podwykonawcy?  
Odp. 1

Tak  
Pyt. 2

Czy określony w pkt. 10.2.3.c obowiązek posiadania własnej stacji monitorowania alarmów wraz ze swoja grupą interwencyjna dotyczy spełniania w/w w ogóle, czy też wykonawca musi posiadać stację monitorowania alarmów oraz własna grupę interwencyjną na terenie miasta Elbląga?  
Odp. 2

Wykonawca musi posiadać własną stację monitorowania alarmów oraz grupę interwencyjną. Przy czym, zgodnie z zapisem Cz. III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - dopuszczalny czas reakcji grupy patrolowo - interwencyjnej wynosi: do 5 min.
Pyt. 3
 
Na podstawie art. 142. ust. 5 ustawy PZP wnoszę o wprowadzenie do projektu u mowy zapisu stanowiącego, iż wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Odp. 3

Zamawiający dodał treść art. 142 ust. 5 ustawy PZP do tekstu Umowy w § 10 pkt. 7, w pełnym brzmieniu, tj. łącznie z ostatnim zdaniem: jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W załączeniu plik projektu Umowy.

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony MAH.251.1.2018 Ochrona

napisano: 2018-02-06

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP).

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są w załączonym pliku: Ochrona 2018 - 2021.rar

czytaj więcej

Idź do strony: 1 2 3 4 następna ostatnia