Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP-MAH3/2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

Zadanie: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch
wystaw stałych tj. „Rzemiosło elbląskie" i „Ceramika Kadyńska
w zbiorach Edwarda Parzycha".

Przedmiot zamówienia CPV: 39154000-6 - Sprzęt wystawowy

Nr. sprawy: ZP - MAH 3/2012
Elbląg: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch wystaw stałych tj. Rzemiosło elbląskie i Ceramika Kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha.
Numer ogłoszenia: 170438 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu , ul. Bulw. Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 232 72 73, faks (055) 232 43 17.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.elblag.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch wystaw stałych tj. Rzemiosło elbląskie i Ceramika Kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu ekspozycyjnego do modernizacji dwóch wystaw stałych tj. Rzemiosło elbląskie i Ceramika Kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie spełniania tego warunku przez Wykonawcę Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. 5.1 podpunkt a SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie spełniania tego warunku przez Wykonawcę Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. 5.1 podpunkt a SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Potwierdzenie spełniania tego warunku przez Wykonawcę Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. 5.1 podpunkt a SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożenie oświadczenia przez Wykonawcę
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie spełniania tego warunku przez Wykonawcę Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. 5.1 podpunkt a SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert e) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert f) oświadczenie o zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwóch zamówieniach na wykonanie gablot i systemów ekspozycyjnych do muzeów lub instytucji wystawienniczych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - wzór stanowi załącznik nr 3

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość wykonania - 30
 • 3 - Gwarancja - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://muzeum.elblag.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg, Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł