Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Statut Muzeum

Statut Muzeum

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XX/542/2012

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Zmieniony uchwałą nr XXIIIB/652/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

 

STATUT 
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
 
W ELBLĄGU
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, zwane dalej „Muzeum" działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406); 

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.); 

4) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Elbląg, zwana dalej „Organizatorem". 

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 2 i posiada osobowość prawną. 

§ 3. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 

§ 4. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Elbląg. 

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.. 

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum 

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów dotyczących w szczególności miasta Elbląg, Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Elbląskich. 

§ 6. Muzeum realizuje zadania określone w § 5 w szczególności poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie; 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów; 

3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; 

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej; 

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych; 

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; 

7) prowadzenie działalności edukacyjnej; 

8) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych; 

9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; 

10) prowadzenie działalności wydawniczej. 

§ 7. Muzeum gromadzi w szczególności zbiory w zakresie: 

1) sztuki: malarstwo, rysunek i grafika, rzeźba oraz rzemiosło artystyczne; 

2) etnografii: sztuka ludowa, przedmioty użytkowe, sprzęty gospodarskie i elementy wyposażenia wnętrz; 

3) historii: dokumenty , przekazy ikonograficzne, przedmioty użytkowe i elementy wyposażenia wnętrz; 

4) archeologii; 

5) numizmatów, medalierstwa i sfragistyki; 

6) innych muzealiów związanych z zakresem działania Muzeum. 

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum 

§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Muzeum związków zawodowych i stowarzyszeń twórców. 

Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie Muzeum 

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Elbląg. 

§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, „której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Elbląg".* 

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 

3. Rada Muzeum składa się z 9 osób. 

§ 11. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Elbląg, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

§ 12. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. 

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum; 

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 

4) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych; 

5) wydawanie zarządzeń; 

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną; 

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy. 

Rozdział 5.
Majątek i finanse Muzeum 

§ 13. 1. Majątek Muzeum wykorzystywany jest dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum. 

§ 14. Muzeum gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

2. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). 

3. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

4. Przychodami Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

5. Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji: 

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; 

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

§ 16. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi w zakresie: 

1) sprzedaży publikacji; 

2) produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek; 

3) organizacji konferencji, seminariów i koncertów; 

4) szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz; 

5) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu; 

6) badań archeologicznych; 

7) usług turystycznych; 

8) usług reklamowych; 

9) sprzedaży dzieł twórców ludowych; 

10) usług fotograficznych, kserograficznych i skanowania. 

§ 17. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum. 

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor. 

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa. 

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych. 

Rozdział 6.
Przepisy końcowe 

§ 19. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

2. Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 

_____________

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

- PN.4131.130.2013 z dnia 6 lutego 2013 r.Prawo a Muzeum

Podstawy prawne funkcjonowania Muzeum
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu działa na podstawie:-          ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz.24 z późniejszymi zmianami),-          ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),-          ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r Nr 162 poz.1568, zm. Dz.U. z 2004 Nr 96 poz. 959),

-          ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
- statutu Muzeum nadanego przez Radę Miejską w Elblagu oraz zatwierdzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

powrót drukuj artykuł