Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Przetarg nieograniczony MAH.251.1.2018 - Ochrona, odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania, które napłynęły do postępowania: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

  Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie przez wykonawcę w zakresie dysponowania grupą interwencyjną z podwykonawcy?  
Odp. 1

Tak  
Pyt. 2

Czy określony w pkt. 10.2.3.c obowiązek posiadania własnej stacji monitorowania alarmów wraz ze swoja grupą interwencyjna dotyczy spełniania w/w w ogóle, czy też wykonawca musi posiadać stację monitorowania alarmów oraz własna grupę interwencyjną na terenie miasta Elbląga?  
Odp. 2

Wykonawca musi posiadać własną stację monitorowania alarmów oraz grupę interwencyjną. Przy czym, zgodnie z zapisem Cz. III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - dopuszczalny czas reakcji grupy patrolowo - interwencyjnej wynosi: do 5 min.
Pyt. 3
 
Na podstawie art. 142. ust. 5 ustawy PZP wnoszę o wprowadzenie do projektu u mowy zapisu stanowiącego, iż wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Odp. 3

Zamawiający dodał treść art. 142 ust. 5 ustawy PZP do tekstu Umowy w § 10 pkt. 7, w pełnym brzmieniu, tj. łącznie z ostatnim zdaniem: jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W załączeniu plik projektu Umowy.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł