Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wybór oferty w postępowaniu Promocja MAH.251.6.2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.6.2017 na : Promocja projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plik z treścią informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł