Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu MAH.251.1.2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.1.2017 na : „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - etap II"współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Budowlanych Mytych Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 83c 82-300 Elbląg.

Plik .pdf z informacją w załączeniu.

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł