BIP Facebook YouTube Tripadvisor

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Ustawy prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.4.2017 na: Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, zgodnie z art. 93 ust. 1 ppkt. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących części wchodzących w skład w/w zadania: 1. CZĘŚĆ I - Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych (kategoria zamówienia: dostawa); 2. CZĘŚĆ IV - Dostawa i montaż mebli – wyposażenie kasy, sklepiku, szatni i sali edukacyjnej (kategoria zamówienia: dostawa); Z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na realizację powyższych części.


PLIKI DO POBRANIA: