BIP Facebook YouTube Tripadvisor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zamówienia publicznego MAH.251.1.2017 na : „Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego MAH.251.1.2017 na :

„Roboty budowlane - remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu”

w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Usług Budowlanych Mytych Sp. z o.o.,

ul. Żyrardowska 83c

82-300 Elbląg                    

 

Projekt „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i Gminy Miasto Elbląg.

 


PLIKI DO POBRANIA: